Landstingsfullmäktige 2008-06-17, 18

Ärende 8

Avsiktsförklaring i frågan om bildande av regionkommun